Drie tips voor corporate sustainability officers

June 20, 2023

Hoe bereiden organisaties zich optimaal voor op toekomstige uitdagingen in duurzaamheidsbeleid? BNP Paribas’ strategic sustainability advisor Rado Georgiev ziet drie gebieden waar aanstaande veranderingen zowel uitdagingen als kansen bieden. De aanpassing van Europese ESG-regelgeving vraagt volgend jaar al om actie. Daarnaast ligt het beleid om greenwashing tegen te gaan op de tekentafel en worden nu de eerste stappen gezet om ook het beschermen van biodiversiteit te integreren in bedrijfsrapportages

rado georgiev
Rado Georgiev
  1. Bereid je voor op nieuwe regelgeving

De nieuwe EU Sustainability Reporting Standard (ESRS) wordt in 2024 van kracht als de verslaggevingstandaard van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze vervangt de bestaande Non-Financial Reporting Directive (NFRD). De CSRD heeft een bredere reikwijdte dan zijn voorganger en wordt gefaseerd geïmplementeerd, te beginnen met bedrijven die momenteel onder de NFRD vallen. Kleine en middelgrote ondernemingen (MKBs) vallen vanaf 2029 onder het nieuwe beleid.     
Het verzamelen van ESG-gegevens is voor middelgrote ondernemingen de eerste stap naar rapporteren. Bedrijven die nu al op ESG-gegevens rapporteren moeten hun aanpak aanpassen aan het zogenoemde “dubbele materialiteitsprincipe” van de ESRS. Bedrijven moeten zowel hun impact op mens en milieu (impactmaterialiteit) als de duurzaamheidskwesties die de onderneming financieel beïnvloeden in kaart brengen (financiële materialiteit). De CSRD verplicht bedrijven om in de rapportage economische activiteiten in te delen in de taxonomie van duurzame activiteiten die is opgesteld

Hoewel CSRD en de EU-taxonomie de meeste prioriteit krijgen in duurzaamheidsbeleid, wordt er tegelijkertijd met spanning uitgekeken naar ontwikkelingen rond de ontwerprichtlijn Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D). Deze stelt strengere eisen aan beoordelen van risico’s in de toeleveringsketens op het gebied van mensenrechten en milieu. Het tijdpad voor de implementatie van deze richtlijn is nog onduidelijk.  

2. Herzie duurzaamheidsclaims            

Twee maanden geleden heeft de Europese Commissie een richtlijn voorgesteld voor strengere eisen aan de wijze waarop bedrijven claims maken over de duurzaamheid van producten en diensten. Sancties om misleidende duurzaamheidclaims (greenwashing) te bestraffen zijn onderdeel van het voorstel. Bedrijven moeten claims onderbouwen met een uitgebreide beoordeling vooraf. Het voorstel volgt op een onderzoek van de Europese Commissie uit 2020, waaruit bleek dat 53,3% van de beoordeelde claims vaag, misleidend of ongegrond is, en dat 42% mogelijk neerkomt op een oneerlijke handelspraktijk.

Volgens onderzoek van BNP Paribas Exane kan de richtlijn het risico op rechtszaken vergroten. Afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van duurzaamheidsbeleid moeten samenwerking met marketing- en compliance-teams versterken om bestaande en nieuwe duurzaamheidsclaims van solide onderbouwing te voorzien.

3. Anticipeer op biodiversiteitsbeleid

Klimaatverandering staat inmiddels hoog op de agenda bij veel bedrijven. Tegelijkertijd blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat de overgang naar een economie met netto nul CO2-uitstoot (net zero) niet succesvol kan zijn zonder de bescherming van kritische ecosystemen. Regelgevers, investeerders en bedrijven breiden als gevolg hiervan duurzaamheidsbeleid al uit met biodiversiteitsdoelstellingen. In december 2022 bereikten regeringen tijdens de COP15 van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (CBD) in Montreal overeenstemming over een nieuw wereldwijd raamwerk voor natuurbeheer tot 2030, inclusief een verbintenis om ervoor te zorgen dat ten minste 30% van de land- en zeegebieden behouden blijft. In mei 2023 werden de richtlijnen in het kader van het Science Based Targets Network (SBTN) gepubliceerd. De richtlijnen spitsen zich toe op twee doelen voor zoet water en drie doelen voor land. In toekomstige versies wordt dit naar verwachting uitgebreid naar biodiversiteit en oceanen. Voor zoet water is de eerste doelstelling het verminderen van overtollig zoetwatergebruik, het tweede doel richt zich op het terugdringen van de stikstof- en fosforvervuiling van water veroorzaakt door bedrijven. Voor land zijn de doelstellingen gericht op het stoppen van ontbossing, vermindering van de landvoetafdruk van bedrijven (de hoeveelheid land die gebruikt wordt in een productieproces) en het vergroten van de betrokkenheid bij initiatieven voor natuurbescherming. Zeventien deelnemende bedrijven uit het SBTN stellen aan het eind van 2023 de eerste wetenschappelijk onderbouwde doelstelling voor natuurbehoud.

Hoewel er geen Nederlandse bedrijven onder de pioniers zijn, staat SBTN open voor vroege aanmeldingen. Corporate Sustainability Officers kunnen van dit en andere initiatieven, zoals de Taskforce for Nature-related Financial Disclosures (TNFD), inspiratie krijgen. Koplopers zijn beter voorbereid om te voldoen aan nieuwe eisen van investeerders, zoals de Nature Action 100 en de Finance for Biodiversity pledge.

In de podcast ESG Even Samen Gevat van BNP Paribas spraken we met mede-initiatiefneemster Anita de Horde over de Finance for biodiversity Foundation en de Finance for Biodiversity Pledge die ze presenteerde op COP15. Deze aflevering is hier te beluisteren.