Juridische informatie

Welkom op de www.bnpparibas.nl website, gepubliceerd door BNP Paribas SA, Netherlands Branch

Bedrijfsnaam: BNP Paribas SA, Netherlands Branch
Kamer van Koophandel nummer: 33148246
Geregistreerd adres: Herengracht 595, 1017 CE Amsterdam

  • Algemene Bankvoorwaarden

Nederlandse versie
Algemene Bankvoorwaarden

Engelse versie
General Banking Conditions

  • Voorwaarden betaaldiensten voor Nederland

Vanaf 1 november 2009 geldt er nieuwe wetgeving in Nederland, op basis van de Europese richtlijn voor betaaldiensten. Deze richtlijn, de Payment Services Directive (PSD), stelt eisen aan de voorwaarden van betaaldiensten in de Europese Unie en hebben voornamelijk betrekking op de transparantie en doorlooptijden van betaaltransacties.
De Nederlandse algemene bankvoorwaarden zijn in relatie met deze richtlijn aangepast en gelden ook per 1 november 2009.

Payment Services Conditions – BNPP NL

  • BNP Paribas SA, Netherlands Branch, Depositor Information sheet

BNPP NL – Depositor Information Sheet

Design: EMAKINA & Axance
Technische ontwikkelingen: Tequila Rapido and Beapi
Webhost: Bearstech & CDN: Level3

De uitgever verbindt zich om te voldoen aan alle wetten over de oprichting en de activiteit van een website.

BNP Paribas SA, Netherlands Branch verzoekt alle gebruikers vriendelijk de volgende voorwaarden aandachtig te lezen. Door het bezoeken, surfen of het gebruik van de website, erkennen gebruikers erkennen dat ze de voorwaarden hebben gelezen, begrepen en hiermee instemmen.

1. Toegang tot de site:

Door de website te gebruiken, bevestigen gebruikers dat zij beschikken over de vaardigheid en de apparatuur die nodig zijn om toegang tot de site te verkrijgen en de site te gebruiken.

BNP Paribas SA, Netherlands Branch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor omstandigheden die buiten haar macht liggen noch voor schade aan de technische omgeving van de gebruiker, met name computers, software, netwerkapparatuur of andere apparatuur die wordt gebruikt om toegang te krijgen of gebruik te maken van de service en/of de informatie.

NB: het is strafbaar om zich door middel van bedrog toegang te verschaffen tot of gebruik te maken van een computersysteem, om de werking ervan te hinderen of verstoren, gegevens in het systeem in te voeren of bestaande gegevens op bedrieglijke wijze te wijzigen.

De toegang tot de website van www.bnpparibas.nl is gratis. De kosten van inloggen op en gebruik van het telecommunicatienetwerk zijn voor rekening van de gebruiker; hierop zijn de door de internetaanbieders en de telecombedrijven gestelde voorwaarden van toepassing

2. Intellectueel eigendomsrecht:

BNP Paribas SA, Netherlands Branch is eigenaar van of houder van de rechten op alle onderdelen die samen de website vormen, in het bijzonder de informatie, ontwerpen, grafische elementen, foto’s en audio-informatie.

Niets uit deze website mag worden vermenigvuldigd, afgebeeld, verspreid of anderszins openbaar gemaakt zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van BNP Paribas SA, Netherlands Branch. Niet-naleving van deze bepaling vormt een strafbare inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

De handelsmerken behorend aan de uitgever van de www.bnpparibas.nl site en diens partners, alsmede de op deze site afgebeelde logo’s, zijn geregistreerde handelsmerken. Daarom is het verboden deze handelsmerken en logo’s geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen door gebruikmaking van gedeelten van de website zonder voorafgaande toestemming van BNP Paribas SA, Netherlands Branch of een bevoegde vertegenwoordiger van BNP Paribas SA, Netherlands Branch.

3. Inhoud van de site:

BNP Paribas SA, Netherlands Branch, behoudt zich het recht voor de inhoud van deze website op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. BNP Paribas SA, Netherlands Branch, aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele vertragingen, fouten of omissies met betrekking tot de informatie op de site, noch voor eventuele storingen in of het volledig uitvallen van de website.

BNP Paribas SA, Netherlands Branch aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor beslissingen die op grond van de informatie op deze website worden genomen, noch voor het gebruik dat door derden van deze informatie wordt gemaakt. Eenieder die op deze site gepresenteerde producten of diensten wenst af te nemen, dient kennis te nemen van de toepasselijke contractvoorwaarden en van de prijslijst. Deze kunnen worden opgevraagd bij een lokaal kantoor van BNP Paribas SA, Netherlands Branch.

De op deze website gepresenteerde producten en diensten kunnen voor bepaalde personen of in bepaalde landen aan beperkingen onderhevig zijn. BNP Paribas SA, Netherlands Branch levert geen producten en verleent geen diensten indien dit strijdig is met de wet van enig land waarmee de desbetreffende persoon te maken heeft. De betrokken persoon dient echter zelf van tevoren te controleren of het hem of haar fiscaal en juridisch is toegestaan de op deze site aangeboden producten en/of diensten af te nemen door zijn juridische en/of belastingadviseur te raadplegen.

4. Technische gegevens:

Gebruikers worden eraan herinnerd dat er geen garantie kan worden gegeven dat verstuurde berichten via internet vertrouwelijk zullen blijven, en dat het ??individu zelf verantwoordelijk is om alle passende maatregelen toe te passen ter bescherming van zijn of haar eigen gegevens en / of software programma’s en tegen besmetting door eventuele virussen die op internet circuleren. BNP Paribas SA, Netherlands Branch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zaken die buiten haar controle liggen. Ook voor eventuele schade die veroorzaakt kan worden door de technische omgeving van de gebruiker, met name computers, software programma’s, netwerk-apparatuur en alle andere apparatuur die worden gebruikt om toegang tot de website te krijgen, de website te gebruiken of gebruik te maken van de informatie op de website, kan BNP Paribas SA, Netherlands Branch niet verantwoordelijk worden gesteld.

5. Hyperlinks:

De website www.bnpparibas.nl bevat hyperlinks naar andere websites die niet door BNP Paribas SA, Netherlands Branch worden beheerd. BNP Paribas SA, Netherlands Branch aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waartoe gebruikers toegang krijgen via de site van BNP Paribas SA, Netherlands Branch.

Het is niet toegestaan om in een website een hyperlink naar de website www.bnpparibas.nl op te nemen zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

6. Cookies:

Bij een bezoek aan deze site kan automatisch een zogenoemd ‘cookie’ worden geplaatst en tijdelijk opgeslagen in het geheugen of op de harde schijf van de computer van de bezoeker. Het is niet mogelijk om door middel van een cookie de identiteit van de bezoeker te achterhalen; cookies registreren slechts informatie over de manier waarop de bezoeker de site gebruikt. Gebruikers van de website verklaren hierbij bekend te zijn met en toestemming te geven voor dit gebruik van cookies door BNP Paribas SA, Netherlands Branch. Gebruikers die de cookies willen uitschakelen, kunnen dat doen via hun

7. PDF-bestanden:

Voor het lezen van een PDF-bestand, moeten gebruikers de nieuwste versie van de Acrobat Reader software programma downloaden. NB: deze software kan alleen worden gedownload van een andere website dan die van BNP Paribas SA, Netherlands Branch. Op deze website wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen met uw naam. Als u niet wilt dat uw naam en adres bekend zijn, dan kunt u direct naar stap N º 2 van het software programma gaan, waar u gratis het programma kunt downloaden.

8.1 Persoonlijke gegevens:

Alle persoonlijke gegevens die u ons via deze website verstrekt bij het invullen van formulieren, of bij het indienen van een online sollicitatie, worden verwerkt door BNP Paribas SA, Netherlands branch als databeheerder. Deze gegevens worden gebruikt voor interne management doeleinden en om op uw vragen te kunnen reageren.

Op grond van operationele redenen kunnen deze gegevens worden overgedragen naar een ander land binnen de Europese Unie of naar een land buiten de Europese Unie. Uw gegevens kunnen ook worden gedeeld met dienstverleners of onderaannemers die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van bepaalde praktische en technische taken in opdracht van BNP Paribas SA, Netherlands branch. Met betrekking tot het verzenden van gegevens naar een land buiten de Europese Unie zijn er regels vastgesteld om de veiligheid en bescherming van deze gegevens te waarborgen. Details van deze regeling en informatie met betrekking tot de overdracht van gegevens kan verkregen worden door raadpleging van de website van de Bank (https://group.bnpparibas/en/data-protection-notice) of door het sturen van een schriftelijk verzoek naar het volgende adres: BNP Paribas SA, Netherlands branch, Herengracht 595, 1017 CE Amsterdam, Nederland.

Deze persoonlijke gegevens mogen, op hun verzoek, worden verstrekt aan officiële instanties en aan administratieve en juridische autoriteiten.

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens hebben betrokkenen recht op inzage, wijziging, correctie of het verwijderen van deze persoonlijke gegevens door te schrijven naar BNP Paribas SA, Netherlands branch, Herengracht 595, 1017 CE Amsterdam, Nederland.

Als u klant bent van BNP Paribas Corporate & Institutional Banking, dan verwijzen wij u graag naar haar specifieke richtlijnen omtrent data protectie. Deze vindt u op de volgende link:  [CIB DPN link].

8.2 Opname van electronische communicatie

Met de inwerkingtreding van MiFID II is BNP Paribas SA, Netherlands Branch verplicht om alle elektronische communicatie tussen BNP Paribas SA, Netherlands Branch en haar cliënten aangaande het ontvangen, doorgeven en uitvoeren van orders van cliënten en aan de handel voor eigen rekening te bewaren. Ook het ontvangen of doorgeven van orders die niet leiden tot het sluiten van een transactie in financiële instrumenten of tot het verstrekken van de dienst moeten worden bewaard. De Franse verordening betreffende elektronische communicatie boek III Titel I art. 313-51, betreffende de registratie van (elektronische) communicatie bevat ook regels die betrekking hebben op het bewaren van elektronische communicatie tussen BNP Paribas SA, Netherlands Branch en haar cliënten. Onder elektronische communicatie verstaat BNP Paribas SA, Netherlands Branch onder meer: telefoonlijnen, videoconferenties, faxen, e-mails, chatrooms voor chatberichten, e-mails van Bloomberg, sociale netwerken en andere interactieve platforms waarmee informatie elektronisch kan worden gedeeld.

De bovenstaande regels zijn bedoeld om zowel de belangen en rechten van BNP Paribas SA, Netherlands Branch als die van haar cliënten te beschermen. BNP Paribas SA, Netherlands Branch bewaart elektronische communicatie alleen voor drie specifieke doeleinden:

– Om te controleren of transacties correct worden uitgevoerd en voldoen aan de instructies van degenen die ze plaatsen;

– Om als bewijs te dienen in geval van een geschil met een cliënt of tegenpartij;

– Om fraude te onderzoeken en/of de belangen van de BNP Paribas SA, Netherlands Branch en haar werknemers te beschermen.

BNP Paribas SA, Netherlands Branch bewaart de opgenomen elektronische communicatie met haar cliënten voor een periode van maximaal vijf jaar. Cliënten hebben (bij een geschil) het recht om naar de opname te luisteren, een kopie van de opname te ontvangen of een afschrift van de opname te ontvangen (indien technisch mogelijk), afhankelijk van de inhoud van het bewaarde gesprek. Voorwaarde hiervoor is dat de cliënt voldoende informatie verstrekt aan BNP Paribas SA, Netherlands Branch zodat BNP Paribas SA, Netherlands Branch in staat is om de specifieke opname terug te vinden. De cliënt moet op zijn minst BNP Paribas SA, Netherlands Branch informeren over de datum en het tijdstip van de opdracht, de naam van de medewerker  waarmee de cliënt heeft gesproken, en in geval van een telefoongesprek het telefoonnummer dat door de cliënt is gebruikt. De cliënt kan dit verzoek indienen bij de relatie manager of de reguliere contactpersoon binnen BNP Paribas SA, Netherlands Branch.

9. Toepasselijk recht:

Op deze website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze disclaimer worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.