Juridische informatie

Welkom op de www.bnpparibas.nl website, gepubliceerd door BNP Paribas SA, Netherlands Branch

Bedrijfsnaam: BNP Paribas SA, Netherlands Branch
Kamer van Koophandel nummer: 33148246
Geregistreerd adres: Herengracht 595, 1017 CE Amsterdam

  • Algemene Bankvoorwaarden

Nederlandse versie
Algemene Bankvoorwaarden

Engelse versie
General Banking Conditions

  • Voorwaarden betaaldiensten voor Nederland

Vanaf 1 november 2009 geldt er nieuwe wetgeving in Nederland, op basis van de Europese richtlijn voor betaaldiensten. Deze richtlijn, de Payment Services Directive (PSD), stelt eisen aan de voorwaarden van betaaldiensten in de Europese Unie en hebben voornamelijk betrekking op de transparantie en doorlooptijden van betaaltransacties.
De Nederlandse algemene bankvoorwaarden zijn in relatie met deze richtlijn aangepast en gelden ook per 1 november 2009.

Payment Services Conditions – BNPP NL

  • BNP Paribas SA, Netherlands Branch, Depositor Information sheet

BNPP NL – Depositor Information Sheet

Design: EMAKINA & Axance
Technische ontwikkelingen: Tequila Rapido and Beapi
Webhost: Bearstech & CDN: Level3

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het doel van de algemene voorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”) is om de toegang, het gebruik en de werking van de site www.bnpparibas.nl te regelen voor iedere gebruiker die er toegang toe heeft (hierna de “Gebruiker”), met uitsluiting van elke andere voorwaarden dan die specifiek vermeld zijn in deze Algemene Voorwaarden.

In geval van wijziging van de Algemene Voorwaarden zal de Uitgever op de site de datum van de update van de Algemene Voorwaarden aangeven.

  1. TOEGANG / BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE

De Gebruiker erkent dat hij/zij over de nodige vaardigheden en middelen beschikt om zich toegang te verschaffen tot deze website en deze te gebruiken. De Gebruiker wordt eraan herinnerd dat geheimhouding van correspondentie niet gegarandeerd is op het internet en dat het aan de Gebruiker is om alle passende maatregelen te nemen om zijn/haar eigen gegevens en technische omgeving te beschermen (in het bijzonder uw computers, software, netwerkapparatuur en materiaal dat gebruikt wordt om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van en/of de informatie).

De Uitgever wijst derhalve alle verantwoordelijkheid af in geval van directe of indirecte schade die verband houdt met het gebruik van de documenten of informatie die op de website staan. Er wordt ook aan herinnerd dat het strafbaar is om frauduleus toegang te verschaffen tot, of gebruik te maken van een computersysteem, om de werking ervan te hinderen of verstoren of om frauduleus gegevens in het computersysteem in te voeren of te wijzigen.

De Uitgever zal zich naar beste kunnen inspannen om een redelijk niveau van werking en beschikbaarheid van de website te handhaven. De Uitgever behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot en het gebruik van de website door de Gebruiker te beperken om onderhoud uit te voeren of wijzigingen aan te brengen. De Uitgever kan niet aansprakelijk gehouden worden in geval van onderbreking van de toegang als gevolg van dergelijke onderhoudswerkzaamheden of updates.

De Uitgever kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor enige storing van het netwerk of servers of enige andere gebeurtenis buiten de redelijke controle van de Uitgever die de toegang tot de website verhindert of verslechtert.

De Uitgever is niet verantwoordelijk voor storingen die te wijten zijn aan internet service providers of voor content die door derden wordt gehost in verband met het aanbieden van de website.

2. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De handelsmerken van de Uitgever, de logo’s, afbeeldingen, animaties, video’s, scripts en teksten gepubliceerd op de website alsmede de structuur van de website zelf zijn de eigendom van de Uitgever of zijn in licentie gegeven door derden. Deze content is beschermd door auteursrecht, merkenrecht en ander intellectueel eigendom of aanverwante rechten van de Uitgever of diens licentiegevers, zoals geregeld bij wet.

In het bijzonder mag de Gebruiker de inhoud van de website of een van de elementen daarvan op geen enkele manier wijzigen, kopiëren, reproduceren, downloaden, verspreiden, verzenden, commercieel exploiteren en/of verspreiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Uitgever per geval.


De Gebruiker verbindt zich ertoe de website op geen enkele manier te beschadigen of te trachten te beschadigen en geen software of enige computerprogramma te gebruiken om toegang te krijgen tot beschermde inhoud of deze beschikbaar te maken, om de website onbeschikbaar te maken, om de website of enige onderdeel daarvan te demonteren of ontleden, of om enige reverse-engineering handelingen uit te voeren, behalve zoals uitdrukkelijke toegestaan door toepasselijke wetgeving.

3. HYPERLINKS EN INHOUD VAN DERDEN

De links op de website kunnen naar websites van derden verwijzen die niet door de Uitgever uitgegeven zijn. Deze worden uitsluitend verstrekt om het gebruik van op het internet beschikbare bronnen te vergemakkelijken. Als de Gebruiker deze links gebruikt, verlaat hij/zij de website en stemt ermee in om de sites van derden op eigen risico te gebruiken of, indien van toepassing, in overeenstemming met de voorwaarden die erop van toepassing zijn.

De Uitgever kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor dergelijke hyperlinks.

4. PERSOONSGEGEVENS EN COOKIES

4.1 Persoonsgegevens

Om de goede werking van de website mogelijk te maken kan de Uitgever persoonsgegevens van de Gebruiker verzamelen en als zodanig verwerkingen van persoonsgegevens uitvoeren waarvoor de Uitgever verantwoordelijk is (om meer te weten te komen bekijkt u onze Privacyverklaring, beschikbaar op het adres: www.bnpparibas.nl/nl/gegevensbescherming.

4.2 Cookies

Tijdens het browsen op de website kunnen cookies op de apparatuur van de Gebruiker worden geplaatst, onder voorbehoudt van de keuzes die de Gebruiker heeft gemaakt en die de Gebruiker op elk moment kan wijzigen.

Om meer te weten te komen over cookies en hun impact, nodigt de Uitgever the Gebruiker uit om het Cookiebeleid te raadplegen, dat beschikbaar is op: www.bnpparibas.nl/nl/cookiebeleid.  

5. TOEPASSELIJK RECHT

Het Nederlands recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden.

Bij gebreke van een onderlinge oplossing zal ieder geschil uitdrukkelijk worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechtbank.

Laatste update:  July 2023