Klokkenluidersregeling

Op 18 februari 2023 is De Wet bescherming klokkenluiders (De Wet) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet Huis voor klokkenluiders uit 2016. De Wet verplicht alle organisaties in Nederland met meer dan vijftig medewerkers om een ​​procedure in te voeren voor het melden van interne misstanden (een zogenaamde Klokkenluidersregeling). Voorheen was dit recht alleen voorbehouden aan medewerkers van de organisatie. Met de inwerkingtreding van De Wet op 18 februari 2023 is de reikwijdte van personen die een klokkenluidersmelding kunnen doen echter uitgebreid.

Wat is een Klokkenluidersmelding?

Een Klokkenluidersmelding kan worden gedefinieerd als het te goeder trouw delen, van informatie over:

 • Een misdrijf;
 • Een bedreiging van de openbare orde;
 • Een schending (of een poging) van het Unierecht;
  -Een internationale norm;
  -Een eenzijdige handeling van een internationale organisatie die op basis van een dergelijke norm is aangenomen;
  -Een wet of een voorschrift; of
 • Een schending van de Gedragscode van de BNP Paribas Groep.

Wie mogen gebruikmaken van de klokkenluidersregeling van BNP Paribas?

Naast BNP Paribas-medewerkers staat de BNP Paribas Klokkenluidersregeling open voor onder andere de volgende externen:

 • Voormalige werknemers BNP Paribas als het gaat om informatie die is verkregen tijdens hun dienstverband;
 • Sollicitanten;
 • Aandeelhouders en leden van de Raad van Bestuur;
 • Leveranciers en hun onderaannemers.

Het doen van een klokkenluidersmelding

Iedereen kan een klokkenluidersmelding doen via:

1. Het klokkenluiderskanaal van BNP Paribas: BNP Paribas whistleblowing framework – BNP Paribas (group.bnpparibas)

2. De klokkenluiderskanalen die door lokale overheden beschikbaar worden gesteld[1].

Door de klokkenluider te verstrekken informatie

Ongeacht het gebruikte klokkenluiderskanaal verstrekt de melder nauwkeurige en feitelijke informatie waarover hij/zij beschikt, en indien mogelijk documenten, ongeacht hun vorm of medium, ter ondersteuning van de melding. De verstrekte informatie en documenten moeten een direct verband hebben met het onderwerp van de melding.

Bescherming Klokkenluider

De klokkenluidersregeling van BNP Paribas garandeert de vertrouwelijkheid tijdens het verzamelen en verwerken van de meldingen, van de identiteit van de klokkenluiders en van alle genoemde personen, met inbegrip van de beoogde persoon/personen, en van de informatie die in de melding wordt verzameld.

Niemand mag nadeel ondervinden van een melding die te goeder trouw is gedaan, zelfs als de melding niet tot een formeel onderzoek hebben geleid.

De bescherming van de Klokkenluider geldt niet voor personen die kwaadwillige of beledigende meldingen doen of opzettelijk en willens en wetens verkeerde (zelfs gedeeltelijke) of misleidende informatie melden.


1Bijvoorbeeld via de website van het Huis voor klokkenluiders;  Ik vermoed een misstand | Huisvoorklokkenluiders, de DNB website; DNB Meldpunt Misstanden of de website van de AFM; Bescherming klokkenluiders (afm.nl).