Biodiversiteitsverlies directe bedreiging voor economie

May 31, 2024

Maak bescherming van biodiversiteit onderdeel van bedrijfsvoering

Amsterdam/Leiden, 21 mei 2024 – Onze natuur staat onder druk: Nederland is kampioen  biodiversiteitsverlies. En dit heeft niet alleen gevolgen voor de vogelaar. Een sterke economie kan niet bestaan zonder een veerkrachtige leefomgeving, gezond voedsel en schoon drinkwater. Het verlies van biodiversiteit vormt een directe bedreiging voor het in stand houden van deze voorzieningen die wij als vanzelfsprekend beschouwen.

In Nederland behoren een teveel aan stikstof, verdroging en versnippering van natuurgebieden tot de belangrijkste oorzaken van de afname van de leefruimte voor plant, insect en dier. De overvloed aan asfalt, beton en steen zorgt niet alleen voor een verlies aan biodiversiteit, het verhoogt ook de stedelijke temperatuur en beperkt de natuurlijke waterafvoer. Daarnaast tasten bestrijdingsmiddelen, onnodig gebruik van drinkwater in productieprocessen en het lozen van vervuild water kwetsbare ecosystemen aan. In Nederland is hierdoor ruim 90% van al het oppervlaktewater vervuild.

Gebrekkige kennis over de impact van biodiversiteitsverlies betekent ook veel kansen om snel positieve verandering teweeg te brengen. In het partnership met Naturalis onderzoekt BNP Paribas hoe bewustwording over biodiversiteitsverlies in het bedrijfsleven kan worden vergroot. En hoe bescherming van biodiversiteit onderdeel kan worden gemaakt van de bedrijfsvoering.

Ruimte voor natuur op de werkvloer

De invoering van rapportageverplichtingen op het gebied van ecologische impact is een belangrijke stap richting de bescherming van biodiversiteit, maar vertaalt zich niet direct in natuurherstel. Daarom is het van belang dat bedrijven nu al actie ondernemen. Dit kan onder andere door op eigen terrein te investeren in groene infrastructuur. Dit komt niet alleen de natuur ten goede, het zorgt ook voor een gezondere werkomgeving. Bijvoorbeeld door meer variatie in begroeiing die aantrekkelijk is voor insecten en vogels meer ruimte te geven. Grote dakoppervlakken van distributiecentra en ongebruikte parkeer- en opslagruimtes zijn hiervoor geschikt. 

Met het gebruik van halfdoorlatende materialen kan watervervuiling worden verminderd. Natuurlijke waterzuiveringssystemen, zoals wetlands, bieden mogelijkheden om op een natuurlijke manier afvalwater te zuiveren, zonder het te lozen in open water dat in verbinding staat met kwetsbare ecosystemen. De druk op natuurlijke waterbronnen kan worden verlicht door regenwater op te vangen en te gebruiken voor activiteiten waar nu onnodig drinkwater voor wordt gebruikt. 

Meet wat er niet is

Het vaststellen van een nulsituatie van biodiversiteit op bedrijfsterreinen, gevolgd door het stellen van doelen om deze te verhogen, is een effectieve strategie om vooruitgang te meten en te stimuleren. Met voor iedereen beschikbare mobiele tools als camera’s en microfoons kan via apps worden bijgedragen aan het verzamelen van biodiversiteitsdata. Door mensen onderdeel te maken van de nulmeting, en inzichtelijk te maken welke impact het heeft om natuur de ruimte te geven, wordt biodiversiteit inzichtelijk. Jaarlijks nieuwe soorten kevers, vlinders en zweefvliegjes ontdekken rond de eigen werkplek maakt natuur weer tastbaar.

De urgentie om biodiversiteit te beschermen is groot en bedrijven spelen een cruciale rol. Door bewust om te gaan met water en grond kunnen bedrijven zelf verantwoordelijkheid nemen voor het beheer en behoud van lokale ecosystemen. Het verzamelen en analyseren van biodiversiteitsdata stelt bedrijven in staat impact meetbaar te maken en personeel te betrekken bij natuurherstel. Zuinig zijn op je omgeving en daar goed voor zorgen is een taak van iedereen.

“Het gaat zo slecht met de natuur dat we niet alleen natuurbescherming nodig hebben – we moeten toe naar natuurherstel. Dat kunnen we niet bereiken zonder het bedrijfsleven, en daarom moeten bedrijven veel meer weten over welke rol zij kunnen innemen. Door de sterke relaties die BNP Paribas onderhoudt met het bedrijfsleven, zorgt de samenwerking dat wij bedrijven beter kunnen bereiken en onze kennis met hen kunnen delen. Omgekeerd leren wij via BNP Paribas wat bedrijven nodig hebben en wat hen belemmert bij dat biodiversiteitsherstel.”

Edwin van Huis, Algemeen Directeur Naturalis