Maak de grenzen van de groei meetbaar en zichtbaar

January 9, 2023

Banken en overheden moeten meer rekening houden met klimaatrisico’s en bewuster consumeren bevorderen, zonder het algemeen welzijn aan te tasten.

Op 8 juli 2021 presenteerde de ECB een actieplan om klimaatverandering te integreren in het risicobeheer. De integratie heeft effect op verschillende beleidsterreinen:

  1. Klimaateffect wordt opgenomen in inflatieramingen en daarmee onderdeel van het monetaire beleid.
  2. Het opkopen van bedrijfsobligaties richt zich op bedrijven met lage broeikasgasemissies
  3. De ECB geeft voorrang aan zekerheden (garanties) die bijdragen aan de naleving van het Parijsakkoord.

De ECB stelt dat ze in haar strategie rekening houdt met de verbeterde kwaliteit van de beschikbare gegevens voor modellering van risico’s. Deze voorzichtige aanpak komt tegemoet aan eisen van de bankensector om voldoende tijd te hebben om de effecten van klimaatverandering door te rekenen, voordat daar consequenties als desinvesteringen aan worden verbonden.

Op juli 2022 gaf de ECB hiertoe een belangrijke aanzet en voerde een klimaatstresstest uit onder 104 Europese banken. De centrale bank schat in de analyse dat banken een gecombineerd klimaatrisico van €70 miljard lopen. Europese banken werken hard aan het kwantificeren van de risico’s op middellange termijn, en hoe zij de risicovolle activa op hun balansen (potentiële stranded assets) moeten waarderen.         

guido van de brande
Guido van de Brande, Co-Head Corporate Coverage BNP Paribas CIB Nederland

Guido van de Brande, Co-Head Corporate Coverage BNP Paribas Nederland: “Sinds begin 2022 hebben we te maken met een dubbele crisis waaruit blijkt dat we tegen de grenzen van onze planeet aanlopen. De droge zomer liet zien dat de klimaatverandering nu al belangrijke aspecten van onze samenleving, zoals de voedselvoorziening, verstoort. Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met een energiecrisis waarvan het eind nog niet in zicht is. Beide crises herinneren ons eraan dat voedsel en water schaars zijn en dat klimaatverandering deze schaarste verder aanwakkert. Door in kaart te brengen welke investeringen risico lopen als gevolg van klimaatverandering, bieden we inzicht in de noodzaak om verantwoord en bewust gebruik te stimuleren. Bewustere consumptie is niet alleen goed voor het klimaat, het zorgt ook voor een eerlijkere verdeling van schaarse goederen.”

Dat de economie letterlijk tegen de grenzen van de groei aanloopt was ook de belangrijkste conclusie van de VN-biodiversiteitstop in het Canadese Montreal. Diersoorten sterven uit en hele ecosystemen dreigen voorgoed te verdwijnen. Door fysieke grenzen te stellen aan economische activiteiten, en meer natuurgebieden te beschermen moet deze trend worden gekeerd. In nog geen acht jaar moet de oppervlakte beschermd gebied op land en zee naar dertig procent, waar in 2022 respectievelijk nog maar 15,8% en 8,2% als zodanig is aangemerkt.

David Vaillant
David Vaillant, Global Head of Finance BNP Paribas Asset Management

David Vaillant, Global Head of Finance BNP Paribas Asset Management: “Wij geloven dat privékapitaal een belangrijk rol heeft te vervullen bij het beschermen en vergroten van natuurlijk kapitaal. BNP Paribas Asset Management heeft recentelijk een meerderheidsbelang genomen in International Woodland Company (IWC), een investeerder en beleggingsadviseur met meer dan dertig jaar ervaring op het gebied van duurzame land- en bosbouw gericht op natuurbehoud. Deze investering past bij onze ambitie om een toonaangevende duurzame vermogensbeheerder te zijn, die in samenspraak met klanten nieuwe duurzame beleggingsstrategieën ontwikkelt. Het sluit aan bij bredere initiatieven van BNP Paribas om bossen en biodiversiteit te beschermen, zoals Zero Net Deforestation en Act4nature.”